تلفن تماس : 051-37607101-2

مطالعه و طراحی پیاده رو بلوار کریمی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

مطالعه و طراحی پیاده رو بلوار کریمی تاریخ اجرا 1400

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری