تلفن تماس : 051-37607101-2

مسعود ریاضی

مسعود ریاضی

نایب رییس هیات مدیره

دکتری سازه

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

عضو هیات مدیره و نایب رییس سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی دوره هفتم

عضو شورای شهر مشهد در دوره پنجم

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

رئیس هیات کشتی خراسان رضوی 1396 تا 1400

دیگر اعضای تیم پاژیاب
فرید آزاده مافی

فرید آزاده مافی

مدیرعامل، عضو هیات مدیره

حمید کاظمی

حمید کاظمی

رئیس هیات مدیره

حامد نوفرستی

حامد نوفرستی

مدیر واحد مطالعات

هادی احمدی

هادی احمدی

مدیر واحد نظارت

حبیب الله قدمگاهی

حبیب الله قدمگاهی

مشاور بخش فاضلاب

حسین اسعدی

حسین اسعدی

مشاور پروژه های تسهیل گری

همایون میرزازاده

همایون میرزازاده

مشاور بخش آب

فرشته شیرازیان

فرشته شیرازیان

رئیس بخش معماری

علی فرهادی مهر

علی فرهادی مهر

رئیس بخش برق

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری