تلفن تماس : 051-37607101-2

فرید آزاده مافی

فرید آزاده مافی

کارشناس مهندسی عمران

مدیرعامل، عضو هیات مدیره

دیگر اعضای تیم پاژیاب
حمید کاظمی

حمید کاظمی

رئیس هیات مدیره

فرشته شیرازیان

فرشته شیرازیان

عضو هیات مدیره

هادی احمدی

هادی احمدی

مدیر بخش مطالعات

حبیب الله قدمگاهی

حبیب الله قدمگاهی

سوپروایزر بخش فاضلاب

همایون میرزازاده

همایون میرزازاده

سوپروایزر بخش آب

مسعود ریاضی

مسعود ریاضی

مدیر تحقیق و توسعه

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری