تلفن تماس : 051-37607101-2

علی فروتن

علی فروتن

کارشناسی ارشد معماری

دیگر اعضای تیم پاژیاب
فرید آزاده مافی

فرید آزاده مافی

مدیرعامل، عضو هیات مدیره

حمید کاظمی

حمید کاظمی

رئیس هیات مدیره

فرشته شیرازیان

فرشته شیرازیان

عضو هیات مدیره

هادی احمدی

هادی احمدی

مدیر بخش مطالعات

حبیب الله قدمگاهی

حبیب الله قدمگاهی

مشاور بخش فاضلاب

علی جاجرمی

علی جاجرمی

سر ناظر

همایون میرزازاده

همایون میرزازاده

مشاور بخش آب

مسعود ریاضی

مسعود ریاضی

مدیر تحقیق و توسعه

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری