تلفن تماس : 051-37607101-2

حامد نوفرستی

حامد نوفرستی

دکترای مهندسی عمران- مهندسی زلزله

مدیر مطالعات مهندسین مشاور پاژیاب

مدرس گروه عمران و مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

کارشناس رسمی دادگستری
دبیر کمیسیون مقررات ملی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

مدرس دوره های ارتقای پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

کارشناس سازه کمیسیون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

کارشناس کنترل و بررسی نقشه های سازه نظارت عالیه ی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

دیگر اعضای تیم پاژیاب
فرید آزاده مافی

فرید آزاده مافی

مدیرعامل، عضو هیات مدیره

حمید کاظمی

حمید کاظمی

رئیس هیات مدیره

مسعود ریاضی

مسعود ریاضی

نایب رئیس هیات مدیره

هادی احمدی

هادی احمدی

مدیر واحد نظارت

حبیب الله قدمگاهی

حبیب الله قدمگاهی

مشاور بخش فاضلاب

حسین اسعدی

حسین اسعدی

مشاور پروژه های تسهیل گری

همایون میرزازاده

همایون میرزازاده

مشاور بخش آب

فرشته شیرازیان

فرشته شیرازیان

رئیس بخش معماری

علی فرهادی مهر

علی فرهادی مهر

رئیس بخش برق

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری