تلفن تماس : 051-37607101-2

پروژه های مشارکتی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

نظارت بر پروژه های مسکونی-تجاری مشارکتی بخش خصوصی و معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری