تلفن تماس : 051-37607101-2

نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای طرح آبرسانی به شهرهای سبزوار، تربت حیدریه و فیض آباد در استان خراسان رضوی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

در این پروژه پاژیاب بر اجرای حدود 50 کیلومتر خطوط انتقال در اقطار 500 تا 700 میلیمتر و تاسیات وابسته به آن نظارت داشته است.

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری