تلفن تماس : 051-37607101-2

مجتمع مسکونی 800 واحدی آسمان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

ارزیابی و ارائه طرح مقاوم سازی ساختمان تاسیسات و مخزن ذخیره 1000 متر مکعبی و نظارت بر اجرا

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری