تلفن تماس : 051-37607101-2

مطالعات و طراحی سازه پل پرتوی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

مطالعات و طراحی مرحله ی اول و دوم بخش سازه، طرح تعریض پل پرتوی (5 دهانه به طول تقریبی 50 متر)

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری